Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Ζιζανιοκτόνο Camix 560 se 5 λίτρα
[Κωδικός : 10157]
97,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 85,84€
Αραβόσιτος Ευαίσθητα ζιζάνια -Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli) -Γλυστρίδα (Portulaca oleracea) -Αγριοντοµατιά (Solanum nigrum) -Βλήτα (Amaranthus spp.) -Λουβουδιά (Chenopodium album) -Πράσινη σετάρια (Setaria viridis) -Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria) -Τάτουλας (Datura stramonium) -Αγριοµελιτζάνα (Xanthium strumarium) -Αγριοµπαµπακιά (Abutilon theophrasti) Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια -Κίτρινη κύπερη (Cyperus esculentus) 200-280 30-40 α) Προφυτρωτικά ως προς την καλλιέργεια και τα ζιζάνια. β) Νωρίς µεταφυτρωτικά, στάδιο καλλιέργειας 2-3 φύλλα και τα ζιζάνια µόλις έχουν εµφανιστεί (αγρωστώδη µέχρι τα 2 φύλλα και πλατύφυλλα µέχρι τα 4 φύλλα). 1 Παρατηρήσεις: 1. Η µεγάλη δόση εφαρµόζεται σε βαρειά εδάφη. 2. Στον αραβόσιτο δεν επιτρέπεται η χρήση για χλωρά ζωοτροφή αν δεν περάσουν 60 ηµέρες από
Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. Τρόπος εφαρµογής: Καθολικός οµοιόµορφος ψεκασµός της επιφάνειας του εδάφους, µε ψεκαστήρα υψηλού όγκου µε χαµηλή πίεση και ψεκαστικό υγρό 30-40 λίτρα ανά στρέµµα. Κατά τη διάρκεια του ψεκασµού, το ψεκαστικό υγρό να αναδεύεται συνεχώς. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεµίζουµε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι τη µέση και προσθέτουµε αναδεύοντας την συνιστώµενη δόση του σκευάσµατος. Συµπληρώνουµε µε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Συνδυαστικότητα:-- Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση µε κατάλληλο µηχανισµό ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουµένως µε τρύπηµα, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Αποτέφρωση σε υψηλές θερµοκρασίες. Η αποτέφρωση πρέπει να λαµβάνει χώρα σε εξουσιοδοτηµένες εγκαταστάσεις, σε θερµοκρασία ανώτερη των 1200ο C όπου ο ελάχιστος χρόνος παραµονής στην υψικάµινο θα πρέπει να είναι 2 δευτερόλεπτα. 
Δραστικές:
Mesotrione: 6%
S-metolachlor: 50%
Τύπος Σκευάσματος:
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
Εγγυημένη Σύνθεση:
Mesotrione: 6% β/ο
S-metolachlor: 50% β/ο
Βοηθητικές oυσίες: 44,02% β/β
 
Καλλιέργειες: Αραβόσιτος
 
Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 7909/ 23-12-2008
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ